New town Sudair, Saudi Arabië (MODON)

Onderzoek naar de toekomstige vraag naar uiteenlopende typen werklocaties, mede door overloop vanuit Ryadh naar een nieuw te ontwikkelen stad op 100 km afstand. Rekening houdend met het ruimtegebruik op de verschillende werklocaties, met de verhouding tussen Saudi’s en expats en woon-werkafstanden is vervolgens een inschatting gemaakt van de vraag naar woningen en voorzieningen in de nieuw te bouwen stad.


Kwaliteit op bedrijventerreinen (Provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant)

Een methode is ontwikkeld om aan de hand van ruim dertig in het veld waar te nemen kenmerken en aanvullende interviews de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen te meten. In Noord-Brabant is dit zelfs gedaan voor alle 600 terreinen. De resultaten zijn gebruikt voor het prioriteren van subsidietoekenningen en voor evaluatie van de bereikte resultaten met herstructureringen door metingen vooraf en achteraf.


Ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden rond de luchthaven van Mauritius (Omnicane, Europese Investeringsbank)

Sociaal-economisch onderzoek en marktanalyse voor de ruimtelijke ontwikkeling van werk- en woonlocaties rond de nationale luchthaven. Gebundelde deconcentratie bleek tal van problemen op het eiland te kunnen helpen verminderen. Op basis van de analyse is vervolgens een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de ontwikkeling van een nieuwe stad.


High Tech Automotive Campus, Helmond (gemeente Helmond)

Het project is er op gericht een innovatieve en duurzame omgeving te creëren voor bedrijven die binnen de automotive sector met elkaar willen samenwerken. Marktonderzoek, de analyse van de site  en de ontwikkeling van een functioneel concept dat voldoet aan de eisen van de geselecteerde doelgroepen hebben de basis gevormd voor een ambitieus stedenbouwkundig ontwerp dat in het landschap past en een inspirerende werkomgeving creëert.


Novio Tech Campus Nijmegen (gemeente Nijmegen, Oost NV, NXP)

Marktanalyse en conceptontwikkeling voor een gebied rond en op de site van NXP semi-conductors. In feite een Industrial Innovation Campus. De studie toonde aan dat er goede perspectieven zijn voor bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van halfgeleiders en van medisch onderzoek. dat biedt tevens mogelijkheden voor cross-overs. Het concept is mede gebaseerd op het principe van ‘Enjoy work’ en op basis van dat concept is een masterplan op hoofdlijnen gemaakt. NXP is verder ondersteund bij het verder vorm geven van de eigen vastgoedstrategie.


Slim omgaan met logistiek op bedrijventerreinen (provincie Antwerpen)

Onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een verbetering van de kwaliteit van bedrijventerreinen met veel logistiek. Dit heeft geleid tot een voorbeeldenboek waarin onder meer is ingegaan op bereikbaarheid, parkeren, ruimtelijke kwaliteit, zorgvuldig ruimtegebruik, duurzaamheid en parkmanagement. Het voorbeeldenboek sloot af met tal van strategische aanbevelingen.


Duurzaam bedrijvenpark Greenpark, Venlo (Regio Venlo)

Greenpark wordt een duurzaam bedrijventerrein dat is opgezet volgens de principes van Cradle to Cradle. Het terrein diende in 2012 eerst als gastheer voor de Floriade. De opdracht behelsde het opstellen van het businessplan, het leveren van bijdragen aan de acquisitiestrategie en het

ondersteunen van het directieteam.


Selectie potentiële top-werklocaties West-Overijssel

De provincie Overijssel bekijkt de mogelijkheden om op een select aantal werklocaties sterker in te zetten ten behoeve van de economische ontwikkeling. Tegen die achtergrond is een methodiek opgezet voor het bepalen van de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van werklocaties in West-Overijssel. Met onder meer vertegenwoordigers van het bedrijfsleven is een selectie van terreinen bezocht en is daarvan een beoordeling gemaakt. Aan de hand van de uitkomsten, aangevuld met werksessies, is tot aanbevelingen gekomen over werklocaties die een bijzonder sterke ontwikkelingspotentie hebben.


Instrumentarium bij deprogrammering bedrijventerreinen

Onderzoek voor de provincie Zuid-Holland naar instrumenten die gemeenten kunnen ondersteunen bij het lastige traject van deprogrammering van bedrijventerreinen. aan de hand van telefonische interviews met provincies en regio’s en werksessies met gemeente-ambtenaren uit de provincie Zuid-Holland heeft een samenhangende set van instrumenten gestalte gekregen. Hoewel primair gericht op deprogrammeren zijn tal van instrumenten ook meer algemeen inzetbaar bij het tot stand komen en vorm geven van regionale samenwerking bij de planning van bedrijventerreinen.