Planvorming Industriële Innovatie Campus, regio Brussel (private partij)

Voor een groot bedrijf wordt een plan uitgewerkt om op de vrij beschikbare delen van de grootschalige bedrijfslocatie een campus te ontwikkelen. Beoogd wordt een community te creëren van gelijkgestemde bedrijven en instellingen die gezamenlijk aan productontwikkeling gaan werken. Het project betreft marktonderzoek, conceptontwikkeling, toelatingsstrategie, ruimtelijke analyse, stedenbouwkundig plan en opzet van parkmanagement. Het wordt uitgevoerd samen met KCAP (leading), ARUP en Caudata.


Utrecht Science Park (Stichting Utrecht Science Park)

Verkenning van de mogelijkheden om het Utrecht Science Park uit te breiden met satellietlocaties in de regio. Voor de Commissie van Toezicht de relevante trends rondom science parks opgesteld. Duidelijk werd dat dit consequenties heeft voor het gebiedsmanagement. Vervolgens samen met Twynstra Gudde de huidige situatie geanalyseerd en concrete voorstellen gedaan om het management te versterken.


Multifunctionele herontwikkeling haven en omgeving Elburg (gemeente Elburg)

Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor de haven met name op toeristisch gebied. Tevens analyse van de herstructurering van het aangrenzend bedrijventerrein. Daarbij is nauw samengewerkt met direct betrokkenen en de gemeenteraad. De resulterende ontwikkelingsstrategie is vervolgens ruimtelijk vertaald in een stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen. Richtlijnen zijn opgesteld voor onderhandelingen met private ontwikkelaars.


Regionale ontwikkelingsperspectieven medische sector (Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel)

Onderzoek naar de medische sector in de regio Arnhem – Nijmegen – Oss. Recente ontwikkelingen zijn in beeld gebracht en aan de hand van enquêtes en interviews is tevens een beeld verkregen van de factoren die de regio voor deze sector aantrekkelijk maken. Ook zijn aandachtspunten in beeld gebracht. Aan de hand van de uitgevoerde analyse zijn actierichtingen benoemd gericht op het vestigingsklimaat en het innovatieklimaat. In een vervolgonderzoek is met name nader ingegaan op de beschikbare onderzoeksfaciliteiten.


Revitalisering bedrijventerrein De Beitel (gemeente Heerlen, LIOF e.a.)

Plan van aanpak voor het weer bij de tijd brengen van één van de bedrijventerreinen in Heerlen. Het project werd uitgevoerd in wisselwerking met de ondernemers en legde een accent op de milieuproblematiek, verkeer en parkeren en inbreidingsmogelijkheden. Het totale revitaliseringsplan is tevens vertaald in een stedenbouwkundig plan dat onder meer specifiek in gaat op de verkeersdoorstroming en intensivering van het ruimtegebruik.


Vastgoedanalyse van 10 science parks in Nederland (Kadans Vastgoed b.v.)

In samenwerking met Caudata is een overzicht gemaakt van het vastgoed op science parks in Nederland. Een overzicht van de omvang (commerciële ruimtes, laboratoria e.d.), functies, mogelijkheden voor uitbreiding, algemene indruk en een schatting van de totale vastgoedwaarde in de parken maakte deel uit van de analyse die verdere investeringsmogelijkheden in beeld brengt.


Regionaal-economische strategie en actieplan voor regio Musandam, Oman

Onderzoek naar de regionaal-economische situatie en ontwikkelingsperspectieven van de meest noordelijke regio van Oman. Na analyse van een aantal mogelijke streefbeelden, werksessies en interviews met bewoners en bestuurders mondde dit uit in een economische strategie en een actieplan voor de komende jaren. Daarbij is tevens een voorstel gedaan voor de projectorganisatie. Dit plan is vervolgens ook vertaald in een ruimtelijk plan.


Vastgoedstrategie Pivot Park, Oss (OLSP Real Estate b.v.)

In samenwerking met Caudata en David Meijer is voor dit science park de vastgoedontwikkelingsvisie opgesteld als onderdeel van het business plan 2016 – 2020. De potentiële markt en de specifieke eisen van life science bedrijven zijn in beeld gebracht. Dit is geconfronteerd met de uitkomsten van een grondige analyse van het huidige onroerend goed. Een kostenraming maakte eveneens deel uit van de vastgoed-analyse.


Regionale samenwerking (provincie Fryslân)

Voor een goed bedrijventerreinbeleid is het essentieel dat de programmering en fasering van de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen op regionaal schaalniveau plaatsvindt. Wij hebben zorg gedragen voor werksessies en individuele gesprekken (om hobbels weg te nemen) en hebben voor alle regio’s het basisdocument opgesteld. Daarin zijn onder meer de uitgangspunten van het beleid vastgelegd, is de behoefteraming opgenomen, en zijn de afspraken vastgelegd over de aanleg van nieuwe terreinen en de prioritering van de revitalisering van de verouderde terreinen. In de tweede fase van het project is op dezelfde interactieve manier gekomen tot een plan voor het vaststellen van een methode voor het bepalen van grondprijzen in de provincie.


R&D gerelateerd vastgoed als interessant beleggingsobject (Kadans vastgoed; Hendriks projectontwikkeling)

Onderzoek uitgevoerd met prof. Willem Keeris om na te gaan in hoeverre de veronderstelde risico’s bij het ontwikkelen van en beleggen in R&D vastgoed op juiste veronderstellingen zijn gebaseerd. Gebruik is gemaakt van interviews en ter beschikking gestelde gegevens van beleggers. Gelet op het rendement/risicoprofiel  in vergelijking met andere vastgoedbeleggingscategorieën, blijkt ie terughoudendheid van financiële instellingen onterecht. Op science parks gevestigde ondernemingen hebben gemiddeld een relatief laag risicoprofiel. De terughoudendheid bij banken schaadt de investeringsmogelijkheden in deze categorie en belemmert het economisch herstel en de rijksdoelstellingen op het gebied van innovatie.


Meer voorbeeldprojecten treft u op de vervolgpagina aan. Klik hier.