De arbeidsmarkt en de markt voor bedrijfshuisvesting zijn regionaal van karakter. Provincies hebben dan ook vaak regionale overleggen geïnitieerd, of gemeenten zijn zelf de samenwerking aangegaan. Vaak wordt echter vastgesteld dat deze samenwerkingsverbanden nog niet efficiënt opereren. Zeker als het gaat om de economie gaat het regionaal denken nog niet elke bestuurder even goed af. Uit oogpunt van economische ontwikkeling en duurzaam ruimtegebruik is die samenwerking echter een must. Voor werklocaties zijn de aanwijsbare voordelen bijvoorbeeld een breed, gevarieerd aanbod, een goede afstemming tussen vraag en aanbod, mogelijkheden voor ruimtelijke concentratie van terreinen, het hanteren van een zelfde methodiek voor de bepaling van grondprijzen, enzovoorts. Daar komt bij dat steeds meer overheidstaken worden gedecentraliseerd naar gemeenten, die vervolgens zoeken naar de beste manier om deze taken uit te voeren. Samenwerking kan dan leiden tot belangrijke schaalvoordelen. wij weten op dit terrein goede resultaten te bereiken door een sterke combinatie van luisteren, procesbegeleiding en het uiteindelijk neerleggen van de resultaten in een gedragen plan.

Zie bijvoorbeeld voor regionale afstemming van grondprijzen voor werklocaties het artikel in ESB. Klik hier.